Odvoz komunálního odpadu

Svoz komunálního a tříděného odpadu se provádí dle harmonogramu svozu svozovými vozidly MAN a Mercedes Axor. Dále se velkoobjemový odpad sváží přímo od fyzických nebo právnických osob na základě objednání a přistavení velkoobjemových kontejnerů vezených na kontejnerovém vozu Liaz. (OD 16.8.2013 MERCEDES AXOR-KONTEJNEROVý VŮZ)

Velkoobjemové kontejnery:

Velkoobjemové kontejnery o objemu 7 m3 a 5m3 s otevíratelnými dvířky si mohou občané i firmy objednávat pro stavební odpady, zeminy, objemné odpady, bioodpad a podobně. Na přání zákazníka je přistavíme na sjednané místo (objednání - viz. kontakty). Odvoz ODPADU ekologicky uložíme v souladu s platnou legislativou.

Orientační ceny: kontejnerový vůz

Doprava 1 km38.-Kč
Uložení na skládku 1 tuna1045.-Kč
Přistavení kontejneru133.-Kč
Pronájem á 1 den62.-Kč
Ceny jsou bez DPH

Sběrný dvůr Liblice, Průmyslová ul.
Sběrné místo odpadu Palackého 339 - omezený sortiment uložení odpadu:

Omezený sběr: plasty, papír, sklo, tetrapaky, plechovky, bioodpad, drobná elektronika, zářivky, žárovky, baterie.

Veškerý odpad ukládaný do sběrného dvora musí být roztříděn na jednotlivé komodity. Místa uložení odpadu ve sběrném dvoře Vám ukáže pracovník sběrného dvora.

Neztěžujte prosím činnost pracovníku sběrného dvora, vždyť je tu pro Vás.

Sběrný dvůr TS Český Brod Liblice slouží pro ukládání následujících odpadů:

Směrnice pro provoz sběrného dvora Technických služeb Český Brod

Adresa: Průmyslová , Liblice, Český Brod

Sběrný dvůr je určen k uložení druhů odpadu dle Vyhlášky o odpadu č.3/2012, viz níže uvedené pokyny. Je zakázáno cokoli odnášet ze sběrného dvora občany.

 1. Provozní doba: viz čelní strana webových stránek vlevo
  Poslední odbavená osoba 10 minut před ukončením provozní doby.
  V den státního svátku je sběrný dvůr uzavřen.
 2. Využití sběrného dvora:
  Uložení odpadu zdarma - občané, kteří předloží občanský průkaz s trvalým bydlištěm v Českém Brodě, Zahradech, štomíři a Liblicích - občané, kteří v Českém Brodě, Liblicích, Zahradech a štolmíři vlastní nemovitost a nemají zde trvalé bydliště předloží občanský průkaz a potvrzení o zaplacení odpadu (poplatku) za příslušný rok, případně výpis z katastru vlastníka nemovitosti v Č.Brodě.

  Možnost uložení odpadu za poplatek - ostatní občané, kteří mají trvalé bydliště mimo Český Brod, štolmíř, Zahrady, Liblice (platí poplatek za odpad ve své obci, nikoli v Českém Brodě).
 3. Postup pracovníka sběrného dvora při příchodu občana do sběrného dvora:
  občan předloží občanský průkaz, který je vystaven na jeho jméno s trvalým bydlištěm v Českém Brodě, Liblicích, štolmíři, Zahradech (nikoli občanský průkaz, který je vystaven na jinou osobu. V tomto případě nepřevezme odpad do sběrného dvora).

  Pokud se jedná o osobu s trvalým bydlištěm mimo Český Brod, Liblice, Zahrady, štolmíř - upozorní občana na placení poplatku za uložení odpadu a seznámí ho s cenou dle přiloženého ceníku. V případě, že odmítne zaplatit poplatek, nepřevezme odpad do sběrného místa odpadu.
  Pracovník sběrného dvora se seznámí s odpadem, který má být uložen ve sběrném dvoře a ukáže občanovi, kam a jakým způsobem má odpad uložit, provede kontrolu uložení odpadu a zapíše přijetí odpadu do sešitu příjmu (jméno a příjmení, adresu pobytu), vystaví potvrzení o zaplacení odpadu a převezme finance od občana (s jiným než trvalým bydlištěm v Českém Brodě, Stolmíři, Zahradech, Liblicích).
 4. Způsob uložení odpadu ve sběrném místě:
  odpad musí být roztříděn na jednotlivé komodity do připravených kontejnerů. Nábytek, skříně, skříňky musí být demontovány na jednotlivá prkna. Zasklená okna musí být přijímána vysklená (zvlášť sklo, dřevěné rámy). Kontejner suť - cihly, kameny, hlína, omítka, mimo příměsi jako je dřevo, papír, hadry, plasty, apod. Kontejner větve - části pořezaného stromu, ořezané velké části keřů. Kontejner bioodpad - tráva, květiny, hlína, listí. Kontejner železo - veškeré železné části, stará jízdní kola, kočárky (bez koleček) atd. Velkokapacitní kontejner- ledničky, chladící zařízení (pro všechny občany České republiky zdarma). Velkokapacitní kontejner- pračky, bojlery, sporáky, mikrovlnné trouby, ždímačky, v zadní části kontejneru - veškeré zahradní přístroje a nástroje, varné konvice, fritovací hrnce, atd. (pro všechny občany České republiky zdarma). Kontejner dřevo – veškeré druhy dřeva bez příměsi látek (část sedací soupravy). Kontejner 1100 l papír - veškerý papír. Kontejner 1100 l sklo - veškeré sklo mimo drátěného skla, zrcadel, které patří do objemného odpadu, směsného odpadu. Vyčleněné nádoby na plasty – plastové výrobky. Plechový E-domek - volně uskladněné televize a monitory počítačů - drátěné klece - veškeré části spojené s elektrikou, videa, mobily, kabely, atd. Čistý neznečištěný polystyrén - uskladňovat a dávat do zavázaných pytlů (znečištěný do objemného odpadu). Kontejner u vchodu do sběrného místa - veškerý nevytříděný odpad - křesla, gauče, válendy atd. Malý kontejner pro uložení šatstva, textilu, hadrů - žlutý kontejner vedle závory. Ukládat veškeré hadry - Diakonie Broumov po třídění využije vše. Sudy s motorovým olejem - veškeré nádoby vylít do připravených sudů. Sudy s prázdnými a plnými nádobami od barev - třídit na prázdné a plné.
 5. Odpad, který se dle vyhlášky o odpadech nesmí v žádném případě přijmou do sběrného dvora
  azbestový odpad, lepenka, eternit - možnost uložení ve skládce Benátky nad Jizerou,
  části rozebraných vozidel, sedačky, autovraky, plastové části vozidel - možnost uložení: vrakoviště ve Středočeském kraji nebo domluva s hasiči v Českém Brodě ul. Tyršova.
 6. Místo odběru odpadu - zastavíte na komunikaci před sběrným dvorem,
  na pokyn správce sběrného dvora vjeďte do areálu TS přímo ke kontejnerům. Vjezd je umožněn pouze jednomu vozidlu zákazníka. Po opuštění prostoru areálu TS umožní pracovník sběrného dvora vjezd dalšímu vozidlu (pouze jedno vozidlo v areálu - zákazník).
 7. Činnost zákazníka v areálu
  občan uloží odpad dle roztříděných jednotlivých druhů odpadu na stanovené místo.
  Při znečištění areálu (rozsypaná hlína, listí, větve, apod.) uvede občan místo do původního stavu.
 8. Pomoc při vykládání odpadu pracovníkem sběrného místa
  pracovník sběrného místa odpadu není povinen pomáhat při vykládání odpadu (záleží na jeho uvážení), je však povinen dohlížet, aby občan uložil odpad na určené místo.
 9. Kontakty:
  ředitel TS Ing. Miroslav Kruliš - 733 206 053;
  Městská policie - 736 675 765.

Ceník služeb sběrného místa odpadu:

Občané s trvalým bydlištěm uvedeným ve svém občanském průkazu v Českém Brodě, Zahradech, štolmíři, Liblicích, nebo občané, kteří vlastní nemovitost v Českém Brodě, štolmíři, Zahradech nebo Liblicích a předloží ústřižek složenky o zaplacení poplatku za uložení odpadu - mají uložení veškerého objemného, tříděného, nebezpečného odpadu zdarma.

Výjimka:
- nárok na uložení suti – 0,5 m3 za měsíc na 1 osobu zaplaceného poplatku domácnosti (potvrzení o zaplacení poplatku - ústřižek složenky).
- zasklené okno - 1 ks 50 Kč (poplatek za likvidaci pracovníkem TS). Vysklené okno - zvlášť sklo a dřevo (vysklívání oken na sběrném místě občanem, který přiveze zasklená okna je zakázáno (nebezpečí úrazu).

Další možnost uložení: skládka komunálního odpadu Radim

Uložení odpadu bez poplatku pro všechny občany ČR:
- veškeré elektrospotřebiče, zahradní nástoje (sekačky, vertikutátory, postříkovače atd.), pračky, ledničky, videa, televize, počítače, varné konvice, bojlery, chladící zařízení, veškeré elektro. Dále papír, železo a plasty (mimo části motorových vozidel, části plastových vodovodních trubek, součástí WC, zahradní nábytek) a fritovací olej.