Nakládání s odpady

Informace pro občany:

Odpovědná osoba: Otto Svoboda, Tomáš Kříž  

Svoz komunálního odpadu:

Svoz pro občany města Českého Brodu provádíme na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského Kraje, Odboru Životního prostředí a zemědělství a to pomocí nádob 110 litrů, 120 litrů, 140 litrů a 240 litrů (popelnic) a nádob 1 100 litrů, 660 litrů (kontejnerů).
Nádoby momentálně nelze zakoupit v sídle TS - Český Brod.

Občan se přihlašuje k registraci na Městském úřadě Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic čp. 56 (přízemí).

Vývoz nádob je prováděn 1 x za 14 dnů vždy v liché týdny směsný odpad a v sudé týdny bioodpad v souladu s vyhláškou města Český Brod. Bioodpad se navíc vyváží v měsících vegetačního období květen-listopad každý týden.

Odvoz směsného komunálního odpadu zajišťujeme i pro spádové obce dle uzavřené smlouvy: Kšely, Břežany II., Přehvozdí.

Informace pro podnikatelské subjekty:

S podnikatelskými subjekty uzavíráme smlouvy na odvoz komunálního odpadu. Ve smlouvě jsou uvedeny základní údaje firmy, místo vyvážení, počet a druh vyvážených nádob a další smluvní záležitosti. Při uzavírání smlouvy je nutné předložit fotokopii ŽL nebo jiný doklad opravňující k podnikání. Nádoby na odpad (jak popelnice, tak kontejnery) momentálně nelze zakoupit v TS Český Brod.

Každý podnikatelský subjekt, firma, OSVČ musí mít uzavřenou smlouvu s firmou na svoz odpadu. Kontrolnímu orgánu z Technických služeb Český Brod (pověřené pracovnice TS) je podnikatel na požádání povinen prokázat likvidaci směsného a tříděného odpadu.

Základní ceny za svoz komunálního odpadu

Ceny pro rok 2019: pro podnikatele jsme připravili výrazně snížené ceny za odvoz tříděného, ale i směsného (netříděného odpadu). Každopádně, který podnikatelský objekt třídí odpad, výrazně ušetří.

Odvoz netříděného, směsného odpadu: 
Nádoba 110l odvoz každý týden (52 svozů) 2.079 Kč
Nádoba 120l 
 2.228 Kč
Nádoba 140l
 2.375 Kč
Nádoba 240l 4.456 Kč
Kontejner 1.100l   
 16.335 Kč
Kontejner 660l 
 8.910 Kč
Nádoba 110l odvoz 2x měsíčně 1.040 Kč
Nádoba 120l  
 1.114 Kč
Nádoba 140l
 1.188 Kč
Nádoba 240l  
 2.228 Kč
Odvoz tříděného odpadu: 
Kontejner 1100l-plast 130 Kč
Kontejner 1100l-papír 119 Kč
Kontejner sklo
 158 Kč
Paušální poplatek za využívání městských kontejnerů na tříděný odpad: 60 Kč za 1 měsíc

Ceny byly schváleny zastupitelstvem města Český Brod. Podepsání smluv a dodatků s Technickými službami Český Brod bude probíhat počínaje prosincem 2018  na rok 2019 v sídle Technických služeb na adrese Palackého 339.

Děkujeme všem podnikatelům a podnikatelským subjektům za to, že třídíte odpad.

Dále si mohou podnikatelské subjekty smluvně zajistit odvoz separovaného odpadu, tj. papír, plasty, sklo, nápojový karton (tetrapaky). Tento odvoz se provede na základě dodatku ke smlouvě na komunální odpad. Úhradu za odvoz separovaného odpadu je možné sjednat ročně, nebo platbou za jednotlivé svozy.

Záleží na podnikatelském subjektu, jakou variantu si vybere:

-využívání městských kontejnerů na tříděný odpad za paušální poplatek 60Kč za 1 měsíc

-za pravidelný nebo nepravidelný odvoz komodit v zakoupených nádobách různého objemu.

Jak: podepsáním dodatkové smlouvy a stanovením periody, jak často chce, aby byl tříděný odpad vyvážený (případně na zavolání před stanoveným dnem odvozu).