Likvidace černých skládek v katastru Český Brod

2014

V rámci likvidace černých skládek přijalo vedení TS Český Brod opatření k omezení vzniku černých skládek. Největší problémy se vyskytovaly hlavně v lokalitách Štolmíř a Liblice, méně případů se nacházelo v Českém Brodě. Pravidelnou kontrolou byl tento nešvar minimalizován. Pracovníci TS v součinnosti s příslušníky Městské policie v Českém Brodě odhalili zejména v roce 2013-2014 několik původců těchto skládek, kteří byli řešeni cestou přestupkového zákona a přestupkového řízení pracovníky městského úřadu. Poslední skládka se nachází na soukromém pozemku bývalého statku ve Štolmíři a poblíž stezky Břetislava Jedličky do Liblic taktéž na soukromém pozemku. K vyhodnoceování jsou využívány fotopasti, ale také kamerový systém.

2009

Technické služby Český Brod se zabývají likvidací černých skládek. Jedná se o velký nešvar ze strany občanů, ať již Českého Brodu, ale také přespolních. Je třeba zvýšit všímavost všech právě v místech, kde tito lidé mohou beztrestně odkládat komunální odpad.Nechápu, jak někteří občané mohou vyhazovat nepotřebné věci podél cest, i když mají k dispozici služby sběrného dvora zdarma.

Právě zde musí být propojenost nejen občanů, ale hlavně odboru životního prostředí, Městské policie Český Brod, Policie ČR a v neposlední řadě správního orgánu města.Jedná se také o pozemky ať už státní či soukromé na které by měli především dohlížet pracovníci odboru životního prostředí. Je třeba působit na majitele znečištěného pozemku, aby nepořádek odstranil na svoje náklady pod hrozbou sankce.A toto se ve městě určitě neděje.Právě Vy občané tohoto města můžete působit na úředníky, aby se tyto nešvary odstranily.

Také Technické služby se tímto nešvarem zabývají a budou zabývat. Podívejme se například na okolí Šembery. Její čistota, náplavy, stromy a odpadky je hrozivá.Právě nyní jsme ve spolupráci s p. Ing. Fousovou občankou Českého Brodu dali dohromady petici, kterou chceme přesvědčit Povodí Labe k okamžité nápravě.Podpisová akce právě probíhá. Připojte se také Vy,nechceme mít tady přece smetiště. (petice za zlepšení stavu říčky Šembery byla nápomocná k vytvoření spolupráce s Povodím Labe na údržení a zlepšení stavu Toku. Zásluhu na výsledku má také Kolínský deník, který nám v této věci pomáhal).

2009

Zhodnocení akce Šembera:

Díky intenzivnímu jednání s povodím Labe bylo dosaženo úspěchu. Po tolika letech nečinosti dochází k pravidelné údržbě okolí vodního toku ve spolupráci s povodím Labe a TS Český Brod. V letošním roce 2012 dochází k úpravě povrchu stezky Břetislava Jedličky z části Malechov do Liblic. Také okolí Šembery v parku u pivovarského rybníka, cestou kolem Nábřežní ulice do Bušince je pravidelně udržována. Toto prostředí se určitě zlepšilo.Ale nesmíme usnout na vavřínech.

Také zavedení nové akce Ukliďme si Pošembeří má svůj ohlas a pozitivum na likvidaci černých skládek a úklid města především po ukončení zimního období.

I v omezeném rozpočtu finančních prostředků technických služeb chceme postupně likvidovat tyto černé skládky a nepořádek.První akce byla právě v okolí Šembery od Liblic do centra města, ale také podél obslužné komunikace za Českým Brodem směrem na Kounice do Štolmíře.(viz fotogalerie)

2009 - 2013

Likvidace černé skládky v katastru obce Štolmíř

Na obslužné komunikaci ve směru Kounice odbočka do Štolmíře dochází k pravidelné kontrole a úklidu této lokality .Právě pravidelná kontrola pracovníky TS a likvidace náznaku uložení odpadu má svoje přednosti. V letošním roce 2012 nám k tomu pomáhají zakoupené fotopasti a kamerový systém.