Sběrný dvůr je v provozu pouze pro občany Českého Brodu, Zahrad, Štolmíře, Břežan II, Přehvozdí, Tuchoraze, Vrátkova, Vitic a obcí spadajících pod Vitice (Dobré Pole, Chotýš, Močedník, Lipany, Hřiby). Odpad od občanů jiných obcí nepřijímáme.

SBĚRNÝ DVŮR

Tel.: 734 443 736

Adresa Sběrného dvora
Liblice, ulice Průmyslová, u areálu ČOV
Otevírací doba Sběrného dvora
Úterý 14:00 - 18:00
Středa 13:00 - 17:00
Pátek 13:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 16:00

Kontakt pro využití sběrného dvora: Marcela Dubová 734 443 736

Pravidla pro uložení odpadu na Sběrném dvoře

Do Sběrného dvora je možné ukládat pouze odpad povolený v Provozním řádu SD dle vyhlášky
č. 381/2001 Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Do Sběrného dvora není povolen vjezd traktorů a nákladních aut s kontejnery.

Občané, kteří mají trvalé bydliště a zaplacené odpady v Českém Brodě, Štolmíři, Liblicích, Zahradách mohou tento odpad ukládat do Sběrného dvora zdarma.

Tuto službu mají zdarma i občané obcí, které mají uzavřenou smlouvu s Obecním úřadem, tj. PřehvozdíVitice, Lipany, Chotýš, Hřiby, Močedník, Dobré Pole, Břežany II, Vrátkov a Tuchoraz.

Obyvatelé ostatních obcí a měst musí za odpad zaplatit dle platného ceníku.

Uložení odpadu je zpoplatněno i pro podnikatelské subjekty, firmy a OSVČ dle platného ceníku.

CENÍK

Druh odpadu Povolené množství Poplatek 1)
Elektrospotřebiče   zdarma
Lednice   zdarma
Pračky   zdarma
Bojlery   zdarma
Chladící zařízení   zdarma
Sporáky   zdarma
Elektroodpad   zdarma
Baterie   zdarma
Jedlé oleje   zdarma
Železo   zdarma
Sklo  1,- Kč/kg
Nebezpečný odpad 2 kg 16,- Kč/kg
Teploměry 16,- Kč/kg
Pneumatiky (pouze osobní) 4 ks/měsíc zdarma
Stavební suť, zemina 0,5 m3/měsíc2) 8,- Kč/kg
Dřevo   8,- Kč/kg
Biologicky rozložitelný odpad   3,- Kč/kg
Směsný komunální odpad   6,- Kč/kg
Objemný odpad 0,5 m3/měsíc2) 6,- Kč/kg
Zrcadla   6,- Kč/kg
Drátěné sklo   6,- Kč/kg
Papír a papírové obaly2) 
4,- Kč/kg
Plasty a plastové obaly2) 6,- Kč/kg
Tetrapaky
 6,- Kč/kg

1) Uvedené ceny platí pro občany, kteří nemají trvalé bydliště v Českém Brodě a v obcích s uzavřenou smlouvou.
Ceny jsou uvedeny bez DPH. TS Český Brod si vyhrazují právo měnit ceny tohoto ceníku úměrně ke změnám cen vstupů (energie, PHM atd.)
Platnost ceníku je od 1.1.2023.

2) Pro občany Českého Brodu platí Obecně závazná vyhláška č. 11/2021, která stanoví, že stavební suti je možné odevzdat maximálně 500 kg za rok na jedno číslo popisné. Při větším množství než je 0,5 m3 je nutné objednat kontejner.

Odpad, který není povolen ve SDKam tento odpad uložit
Eternit Skládka v Benátkách nad Jizerou
Azbest Skládka v Benátkách nad Jizerou
Lepenka Skládka v Benátkách nad Jizerou
Asfalt, živice Skládka v Benátkách nad Jizerou
Materiály obsahující výše uvedené složky Skládka v Benátkách nad Jizerou
Autodíly, autovraky Autovrakoviště
Léky Lékárny
Použité injekční stříkačky a jehlyLékař, který lék předepsal
Kal ze septiků a žump 1. SčV

V případě stavebních materiálů je nutné doložit prohlášením výrobce, že uvedený materiál neobsahuje živice, azbest či HBCDD, jinak nebude možné tento odpad do sběrného dvora uložit.

Pokyny pro návštěvníky Sběrného dvora:

 1. Do areálu vjíždět pouze na pokyn pracovníka sběrného dvora.
 2. Pracovník sběrného dvora může určit pořadí jednotlivých návštěvníků podle množství a druhu ukládaného odpadu a stupně jeho roztřídění.
 3. V areálu sběrného dvora může být pouze jedno vozidlo. Pokud je přítomen i druhý pracovník SD, mohou být v areálu auta dvě.
 4. Do areálu se vjíždí vlevo na mostní váhu, kde je nutné vyčkat na příchod obsluhy, která ověří trvalé bydliště. Toto prokážete platným občanským průkazem (nebo jiným dokladem s uvedením trvalého bydliště), smlouvou o nabytí nemovitosti nebo výpisem z katastru nemovitostí.
  Dále je potřeba doložit platný ústřižek o zaplacení odpadu v Českém Brodě.
 5. Pracovník sběrného dvora provede vizuální kontrolu roztříděného odpadu.
 6. Veškerý odpad musí být vytříděný. To znamená, že je např. potřeba vybourat suť z kovových zárubní, uložit do kontejneru pouze stanovené množství stavebního materiálu, zbavit směsný odpad kovových využitelných částí, vysklít okna apod. Toto rozebírání a třídění musí být provedeno mimo areál sběrného dvora z důvodu bezpečnosti.
 7. Dřevěné a dřevotřískové výrobky musí být kvůli vytíženosti kontejnerů rozděleny na jednotlivé desky.
 8. Pracovník SD může odmítnout přijetí odpadu při nesplnění předchozích podmínek.
 9. Jiné odpady, než povolené Provozním řádem, je pracovník dvora povinen odmítnout přijmout.
 10. Odpad je nutné ukládat do jednotlivých připravených kontejnerů dle pokynů obsluhy SD.
 11. Návštěvníci SD jsou povinni si po sobě uklidit vzniklé nečistoty.
 12. V případě, že jsou odpady špatně vytříděné, je pracovník sběrného dvora oprávněn požadovat sjednání nápravy.
 13. 1/4 hodiny před koncem otevírací doby se sběrný dvůr zavírá a pracovník SD provádí úklid.
 14. V případě porušení pokynů pracovníka SD můžete být vykázáni z prostor sběrného dvora.

DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SBĚRNÉHO DVORA A TĚŠÍME SE NA VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI.

Sběrné místo odpadu v areálu TS Český Brod Palackého ulice č. p. 339

Otevřeno: Pondělí - pátek od 06.00 - 14.30 hodin

o uložení odpadu informovat pracovnici v budově TS přízemí (druhé dveře) 

Možno uložit jen omezený počet a druhy odpadu:

plast - žlutý kontejner

papír - modrý kontejner

sklo - zelený kontejner 

bioodpad - omezené množství hnědý kontejner 1000L

plechovky- žlutý označený kontejner samolepkou vlevo za vraty areálu

elektro odpad, ukládá se do drátěné klece vlevo za vraty  mimo TV, PC, ledniček, praček, mikrovlnné trouby, myček, bojlerů  (vše na sběrný dvůr v Liblicích)

šatstvo- žlutý kontejner na šatstvo vlevo za vraty

fritovací olej v uzavřených plastových láhvích

zářivky, žárovky- modré plechové kontejnery vlevo za vraty