Nejčastěji kladené dotazy

Vyvážeji technické služby odpad v době státních svátků, velikonoc a vánočního volna?

Ano, technické služby vyvážejí odpad od roku 2008 v době státního svátku, velikonoc a vánočního volna.

Kdy, v kterou dobu mám vyndat nádobu na odpad v den svozu?

Nádobu na bioodpad nebo směsný odpad vyndejte před dům v den svozu v 06.00 hodin a ukliďte ji zpět až po vývozu. TS provádějí svoz například nejdříve bioodpad, pak stejným vozidlem směsný odpad, takže nádobu mohou vyvést i po pracovní době. Může se také stát havárie nebo porucha vozidla.

Může se nějakým způsobem zjistit, že jsem vyndala nádobu pozdě?

Ano může, na vozidlech jsou instalovány kamery a GPS, takže se dá vše dohledat zpětně. Nevyplatí se tedy si vymýšlet.

Co se stane, když do nádoby vložím nesprávný odpad případně se ho budu snažit zakrýt v dolní části nádoby.

Osádky vozidel namátkově kontrolují, jak je odpad v nádobě. Při zjištění nesprávnosti odpadu v nádobě, dostane nemovitost písemné upozornění, nádoba se nafotí a může se stát, že nádoba nebude vyvezena. TS sepisují zápis o události a předávají podnět k řešení v rámci přestupkové komise. Již projednání vás bude stát 1000 Kč. Podvádět se určitě nevyplatí.

Kde mohu zaplatit poplatek pro občana za svoz odpadu a poplatek za hrobové místo na městském hřbitově

Poplatek za odpad na příslušný rok můžete zaplatit v budově městského úřadu na náměstí Arnošta z Pardubic v přízemí v pokladně. Tamtéž můžete zaplatit i pronájem místa na městském hřbitově.

Kde mohu uložit odpad, který nepatří do nádoby u domu?

Odpad můžete uložit v Liblicích v Průmyslové ulici za čističkou na sběrném dvoře, odpad musí být roztříděný na jednotlivé komodity, tím se nijak nezdržíte na sběrném dvoře.

Jaká je provozní doba ve sběrném dvoře v Liblicích.

Sběrný dvůr je otevřen v úterý, středu, pátek a v sobotu, zavřeno je ve státní svátek, velikonoční a vánoční dny. Provozní doba je napsaná na těchto stránkách na úvodní stránce vlevo, na vývěskách do areálu TS v Palackého ulici, na vývěsce na náměstí pod kostelem.

Jaký odpad se může uložit ve sběrném místě odpadu v areálu TS v Palackého ulici 339?

V areálu TS Český Brod může občan uložit omezený druh odpadu. Toto místo je převážně určeno pro uložení bioodpadu, plastů, papíru, skla, elektrospotřebičů (elektromateriál, mixéry, televize, videa, elektrospotřebičů mimo lednic, praček, myček, bojlerů), dále je možné uložit zářivky. V areálu je taktéž volně přístupný kontejner na šatstvo, hračky, povlečení a další textil včetně hadrů a špinavého textilu. s Ostatním odpadem musíte do sběrného dvora v Liblicích v průmyslové ulici.

Jak urychlím svoji činnost na sběrném dvoře a musí mi obsluha SD pomáhat při vyložení odpadu?

Obsluha sběrného dvora nemusí návštěvníkovi sběrného dvora pomáhat. Záleží to pouze na něm. Jedná se o samoobslužný sběrný dvůr, kde plníte pokyny správce, kam a jak uložit odpad, který dovezete. Odpad je potřeba mít roztříděný dle komodit a sledovat pokyny správce SD, kam uložit odpad. Tím nebudete zdržovat sebe ani ostatní návštěvníky sběrného dvora. Pořadí určuje správce sběrného dvora jako u zubaře. Přednost mají ti, kteří mají odpad roztříděný.

Zaplatím ve sběrném dvoře nějaký poplatek za uložení odpadu?

Občané Českého Brodu, Zahrad, Liblic a Štolmíře, kteří zde mají trvalé bydliště, vlastní nemovitost mají uložení odpadu zdarma. Svoji totožnost musí prokázat svým občanským průkazem, nikoli však jiné osoby Ostatní musí uložení odpadu zaplatit. Občané kteří nemají trvalé bydliště ,ale vlastní zde nemovitost, se prokáží výpisem z katastru nebo ústřižkem o zaplacení odpadu v Českém Brodě.

Je povinností třídit odpad na sběrném dvoře?

Ano je, povinnost vychází z vyhlášky schválené zastupitelstvem.

Kde mohu převzít bionádobu, jakým způsobem a zda si za ní ručím

Bionádobu si může občan převzít v areálu TS v Palackého ulici, občan musí předložit občanský průkaz. Zaměstnankyně TS Český Brod se zájemcem sepíše smlouvu o bezplatném pronájmu bionádoby. Po dobu pronájmu, který je na dobu neomezenou, si občan výhradně za tutonádobu ručí. Při poškození, zcizení nádoby případně její části si nádobu opravuje případně zakoupí nájemce nádoby sám. TS neručí za případné poškození nebo krádež.

Mohu si převzít v TS taktéž nádobu na směsný odpad?

V TS si tuto nádobu můžete pouze zakoupit. Nádobu dodáváme o velikosti 120l, pokud dodržujete třídění odpadu, což je vaše povinnost, velikost Vám postačí.

Můžu mít u nemovitosti dvě nádoby na směsný nevytříditelný odpad?

Ano můžete, můžete mít třeba i tři nádoby. Někdo například topí v kamnech nebo u větších rodin, které mají malé děti, mohou mít problém s dětskými plenami. Do těchto nádob však nesmíte dávat tříděný odpad, případně další komodity jako je dřevo, suť, kameny, nebo železo. Osádky tyto nádoby kontzrolují a může se stát, že dostanete pozvání k přestupkové komisi města. Nevyplatí se ani tříděný odpad dávat do spodku nádoby.

Proč mi dnes vaše osádka nevyvezla odpad v popelnici?

Jaký odpad ? bioodpad v hnědé popelnici, směsný odpad v černé popelnici... Bud nádoba nebyla vyndaná v den svozu před domem, nemovitostí (vyndat v den svozu nejdéle do 06.00 hodin (v autě je kamera a GPS) Nebo byl v popelnici odpad, který tam nepatří ....... (lístek dává osádka do víka nádoby nebo do poštovní schránky

Jakým způsobem mám vložit fritovací (jedlý olej) do červené nádoby (120l) na kontejnerových stáních ve městě?

Fritovací (jedlý) olej vložíte do nádoby v plastové láhvi, která musí být uzavřená víčkem, aby se olej nevylil do nádoby. Nesmí být ani skleněná, aby se nerozlila po rozbití. Někteří dokonce tento olej lijí do červené nádoby, což se určitě nedělá. :) Motorový olej se do této nádoby neukládá. Ukládá se na sběrném dvoře v Liblicích nebo u benzínové stanice. Fritovací olej můžete taktéž uložit na sběrném dvoře v Liblicích v Průmyslové ulici.

Nádoby do domácností na plast a papír- kde je vyzvednout, kolik zaplatíme, kdy se vyváží, co dělat při ztrátě

Žluté nádoby na plast a modré na papír si můžete vyzvednout v areálu TS v Palackého ul. č. p. 339, s sebou občanský průkaz s trvalým bydlištěm nebo výpis z katastru-majitel nemovitosti a OP, po podepsání smlouvy o pronájmu jsou zdarma. Při ztrátě si občan musí pořídit novou po zaplacení nádoby, vyváží se a to modré vždy v lichý týden 1x za 14 dnů ve středu, žluté na plasty každý týden ve čtvrtek, nádoby je třeba vyndat před nemovitost v 06.00 hodin v den svozu.

Mohu dát odpad do nádoby jakékoli barvy?

To rozhodně nemůžete. Do nádoby žluté vkládáte pouze plasty, do modré nádoby papír, do černé směsný odpad a do hnědé pouze bioodpad. Pokud tuto zásadu porušíte, dostanete upozornění do schránky a nádoba nebude vyvezena až následující termín po odstranění závady. To samé platí, když do nádoby na směsný odpad vložíte kameny a stavební suť, taktéž nebude vyvezena. Navíc vám hrozí jednání na přestupkové komisi ukončené finančním postihem.