Třídění odpadu v Českém Brodě

Svoz tříděného odpadu:

Ve městě Český Brod a spádových obcích Liblice, Štolmíř a Zahrady je celkem  73 míst, která jsou dostupná občanům k ukládání separovaného odpadu. Občané do vyznačených kontejnerů ukládají komodity - plast, papír, nápojový karton, tříděné sklo. Do červených plechových kontejnerů  v rámci města (5 ks) mohou ukládat drobná elektrozařízení. do  bílých kontejnerů (22 ks) mohou ukládat šatstvo a nepotřebný textil (firma Dimatex, firma EKO, firma Diakonie). Tyto jmenované komodity mohou ukládat také ve sběrném místě odpadu v Palackého ulici. Dále do červených nádob 120 l mohou ukládat fritovací olej v plastových uzavřených láhví s víčkem nikoli skleněných nebo otevřených, ani se tento olej do těchto nádob nevlévá. Do šedých nádob 120 l mohou otvorem uložit drobné kovové části, plechovky, ale nikoli plechovky od barev. Obyvatelé města a návštěvníci mohou využít taktéž podzemní kontejnery na uložení tříděného odpadu - plast, papír, sklo, které jsou vyváženy každý týden kromě skla (za 1-2 měsíce).

Kontejnery 1.100 litrů a zvony na tříděné sklo:

  • papír - 116 kontejnerů a 2 podzemní kontejnery (modré barvy)
  • sklo -  7+9 kontejnerů (zelené barvy), (sběrný dvůr)
  • zvony na tříděné sklo - (DUO - 62 zelené a bílé barvy)
  • (zvon bílé barvy - 6 ks)
  • (zvon zelené barvy - 8 ks) 
  • plasty - 141 kontejnerů a 2 podzemní kontejnery (žluté barvy)
  • tetrapaky - 66 kontejnerů (černé barvy s červeným víkem)
  • kontejnery na šatstvo od firmy Dimatex, Diakonie, TextilEko- celkem 20 ks + 1 ks sběrný dvůr v Liblicích a 1 ks malý v areálu TS Český Brod v Palackého ulici

Plasty a nápojové kartony (1x za 2 měsíce) odvážíme každý týden ve čtvrtek do firmy Relimex (Martinov u Brandýsa nad Labem). V měsíci únoru 2009 byla vypovězena smlouva na odvoz vytříděné komodity papíru firmě A.S.A. Říčany. Od 2.března 2009 si tuto službu z ekonomických důvodu zajišťují Technické služby Český Brod. Vytříděná komodita se odváží do firmy Cuir (Brandýs nad Labem) každý týden ve středu.

Komoditu sklo nám smluvně odvážela firma A.S.A. Říčany  v intervalu 1 x za 2-3 měsíce dle objednávky. Od roku 2016 si sklo vyvážíme vlastními silami vlastní technikou do sběrny skla obce Radim. Taktéž zajišťujeme tuto službu pro okolní obce. Toto sklo je odváženo ke zpracování do firmy AMT Příbram právě cestou obce Radim smluvně.

Profil společnosti AMT Příbram

Zpracovatel skla, které se sesbírá v Českém Brodě a spádových obcích

Sklo vyváží pro  město Český Brod  TS Český Brod na základě zřizovací listiny (ekonomické důvody).

Společnost AMT s. r. o. Příbram patří mezi nejvýznamnější společnosti, které se soustřeďují na svoz a recyklaci separovaného odpadu. Na českém a zahraničním trhu působí již od roku 1991.

Svoji činnost zahájila svozem kontejnerů se separovaným odpadem z obcí. V 1993 začala na vlastních linkách třídit a separovat skleněné střepy určené pro další využití v průmyslu. Od roku 1997 jsme generálním partnerem skláren O-I Manufacturing a.s. v České republice.

Výrobní program společnosti je zaměřen na ochranu životního prostředí, jenž umožňuje každý rok materiálové využití desetitisíců tun odpadů, které v minulosti skončily na skládkách TKO.

Plněním těchto ekologických závazků společnosti AMT s. r. o. Příbram bylo prověřeno v  roce 2006 auditem společnosti CQS, která hodnotila  plnění normy ČSN EN ISO 14001:2005.

Společnost AMT s. r.o. Příbram je zapojena do systému "recyklace" odpadů z obalu a je smluvně vázána se společností EKO-KOM, a.s., které pomáhá zajišťovat zákonné plnění povinnosti recyklace odpadů z obalů v ČR dle zákona č. 477/2001 Sb.

V současné době AMT s.r.o. Příbram vlastní a provozuje 4 technologie na zpracování odpadových střepů o celkové kapacitě 150 000 t/rok. (Technologické zařízení jsou zkolaudovaná i pro další materiálová využití odpadů se kterými se počítá v krajských plánech odpadového hospodářství, tak i v plánu odpadového hospodářství ČR).

V oblasti zpracování odpadového skla AMT s. r. o. Příbram pokrývá svojí činností 75% území České republiky.

Společnost AMT s. r. o. Příbram se svojí čiností podílí na výrobě štěrku z pěnového skla. Štěrk z pěnového skla je stavební izolační materiál s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi.

Kontejnery (zvony) jsou určeny výhradně občanům Českého Brodu.

Podnikatelé a firmy si svoz tříděného odpadu mohou objednat u TS Český Brod, nádoby si však musí zakoupit,  případně pronajmout. Kontejnery určené občanům Českého Brodu mohou využívat na základě dodatku ke smlouvě na likvidaci odpadu za příslušný paušální poplatek za měsíc (viz ceník služeb).

V letošním roce jsme zahájili pravidelné kontroly jednotlivých firem a soukromých subjektů s důrazem na likvidaci komunálního odpadu a likvidaci tříděných komodit. Tyto kontroly budou pokračovat v souladu s platnými vyhláškami v součinnosti s životním prostředím (pověřená osoba p. Slavíková, Kozibrátková, p. Kovářová, p. Dubová). Každý podnikatel je povinen předložit platnou smlouvu na odvoz odpadu firmou a způsob likvidace plastu, papíru, případně skla.

Žádáme občany Českého brodu, aby při ukládání jednotlivých komodit do kontejnerů na tříděný odpad tyto komodity sešlapávali (papírové krabice, plastové láhve) - snížíte tím četnost odvozu odpadu a šetříte finance. Děkujeme.

Využívání  kontejnerů na tříděný odpad

V Českém Brodě je rozmístěno 73 kontejnerových míst na tříděný odpad. Tyto kontejnery jsou určeny pro třídění jednotlivých komodit – sklo, papír, tetrapaky, plasty, plechovky, šatstvo, fritovací olej. Kontejnery mohou využívat ke třídění odpadu občané Českého Brodu. Tyto kontejnery nejsou však určeny ke třídění odpadu z podnikatelské činnosti: obchody, restaurace apod. Na základě jednotlivých kontrol, které provádějí Technické služby Český Brod bylo zjištěno, že tyto kontejnery na tříděný odpad využívají podnikatelé Českého Brodu, kteří do kontejnerů odkládají odpad z podnikatelské činnosti. Podnikatelé z Českého Brodu mají možnosti k likvidaci tohoto odpadu takto:

  1. uzavřít smlouvu  s  Technickými službami Český Brod nebo s jinými odběrateli odpadu (komunální odpad, tříděné komodity plast, sklo, papír), kteří dle  požadavku podnikatelského subjektu (dle potřeby týdně, měsíčně, po naplnění kontejneru na zavolání) tento odpad odvezou.
  2. na základě doplňku smlouvy s Technickými službami Český Brod mohou využívat městské kontejnery na třídění odpadu za poplatek. Těchto možností využívá již několik podnikatelských subjektů. Kontroly kontejnerových míst o využívání těchto kontejnerů intenzivně probíhají a je pořizována fotodokumentace. Velice lehce jde zjistit, kdo jaký odpad na tyto místa dovezl. Největší problémy se vyskytují na sběrném místě tříděného odpadu u sportovní haly v Komenského ulici, na náměstí pod kostelem. V součinnosti se životním prostředí se jednotlivé případy porušení nařízení budou řešit.

KAM S TÍM

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ RŮZNÝCH DRUHŮ ODPADU


A

ALOBAL Sběrné nádoby na drobný kovový odpad, sběrný dvůr.
AKUMULÁTORY Sběrný dvůr, specializované firmy.
AKVÁRIA Možno do kontejneru na barevné sklo. Lépe na sběrný dvůr. Bez vody, samozřejmě.
AUTOVRAK Prostřednictvím autorizovaných likvidátorů.
AUTOSKLO Prostřednictvím autorizovaných likvidátorů.
AZBEST Zabalit do igelitu a kontaktovat autorizovanou firmu, případně na skládku nebezpečných odpadů v Benátkách nad Jizerou.

B

BAKELIT Sběrný dvůr nebo směsný odpad.
BALICÍ PAPÍR  Klasický balicí papír do kontejneru na papír. Povoskovaný (nebo znečištěný) do směsného odpadu.
BARVY Zbytky barev do sběrného dvora. Pečlivě uzavřít. Nevylévat do kanalizace!
BATERIE Sběrné boxy, některé kontejnery na elektroodpad, sběrný dvůr.
BIOODPAD Do hnědých popelnic, případně na sběrný dvůr.
BIOPLAST 100% bioplast lze kompostovat. Ostatní (což je většina) směsný odpad. Ne do žlutého kontejneru na plast!
BRÝLE Sbírají je některé charitativní organizace, které je pak dodávají do chudších částí světa. Jinak směsný odpad.

C

CD Směsný odpad. 
CELOFÁN Směsný odpad.
CEMENT Ztvrdlý cement nebo cementové bloky na sběrný dvůr. Nebo prostřednictvím firmy zabývající se odvozem a likvidací stavebního odpadu. Totéž platí o vybouraném zdivu, zbytcích z demolic, apod. 
ČASOPISY TIŠTĚNÉ NA KŘÍDOVÉM PAPÍRU Směsný odpad. Nepálit v kamnech!
ČISTICÍ A PRACÍ PROSTŘEDKY V obalu na sběrný dvůr. Nevylévat do vody. Jinak samozřejmě také směsný odpad.

D

DEODORANTY (obaly) v plastových do kontejneru na plasty. Ve skleněných do zeleného kontejneru na sklo. Aerosolové možno kontejnery na drobný kovový odpad.
DLAŽDICE A DLAŽBA Sběrný dvůr, jedná se o stavební odpad.
DRÁTĚNÉ SKLO Sběrný dvůr.
DŘEVO / DŘEVOTŘÍSKA Sběrný dvůr. 
DRÁTY Sběrný dvůr. Kabely a různé propojky možno do kontejneru na elektroodpad.
DURAL Sběrný dvůr.

E

ELEKTROSPOTŘEBIČE Kontejner na drobný elektroodpad, sběrný dvůr, u prodejce v rámci zpětného odběru.
ETERNIT Může obsahovat azbest. Zacházet opatrně. Likvidaci svěřit odborné firmě, případně na skládku nebezpečných odpadů v Benátkách nad Jizerou.

F

FILMOVÝ MATERIÁL Je možno odevzdat ke zpracování ve specializovaných firmách. Jinak směsný odpad.
FOTOGRAFIE Směsný odpad.
FROTÉ PRÁDLO A RUČNÍKY Ideálně sběrný dvůr. Jinak směsný odpad. Pokud jsou v dobrém stavu tak kontejnery na použitý textil.

G

GRAMODESKY / VINYL Směsný odpad. Obaly do papíru.
GUMA Směsný odpad.

H

HALOGENOVÁ SVÍTIDLA Kontejnery na svítidla (Ekolamp) nebo sběrný dvůr. Výbojky do kontejnerů na úsporné žárovky.
HLINÍK Kontejnery na kov. Sběrný dvůr.
HOBRA Sběrný dvůr.
HOUBIČKY A ŽÍNKY Směsný odpad.
HRNCE, KASTROLY A PÁNVE Sběrný dvůr.

CH

CHROMOVANÉ A POCHROMOVANÉ PŘEDMĚTY Sběrný dvůr. Menší do kontejnerů na drobný kovový odpad.
CHEMIKÁLIE Nebezpečný odpad, sběrný dvůr. Nevylévat do záchodů, umyvadel, van nebo kanalizace!

I

IGELIT Žlutý kontejner na plast.
INFEKČNÍ ODPAD Specializované firmy. Infekční odpad z domácností pečlivě zabalit a odevzdat ve zdravotnickém zařízení (ideálně po předchozí domluvě).

J

JUTA Směsný odpad.

K

KABELY Kontejnery na elektroodpad, sběrný dvůr.
KABELKY A TAŠKY Pokud v dobrém stavu tak kontejner na použitý textil. Jinak směsný odpad.
KAMENINA Sběrný dvůr.
KELÍMKY OD JOGURTŮ apod. Žlutý kontejner na plasty.
KELÍMKY OD PIVA A NÁPOJŮ (POVOSKOVANÉ) Směsný odpad. PLASTOVÉ do plastu.
KERAMIKA, KERMACICKÉ DLAŽDICE Sběrný dvůr, jde o stavební odpad.
KNIHY Modrý kontejner na papír. Nepapírové přebaly do směsného odpadu.
KOBERCE Sběrný dvůr.
KOPÍROVACÍ PAPÍR Směsný odpad.
KOSMETIKA Zbytky nechte v nádobách (tzn. zbytečně nevypouštět do kanalizace) a vyhazujte plast do plastu, sklo do skla, hliník (pod tlakem) do kontejneru na kov.
KRABIČKY OD CIGARET Směsný odpad.
KRÉMY V obalech dle materiálu. Plastové do plastu, skleněné do skla.
KŘÍDOVÝ PAPÍR Směsný odpad. Jsou míněny i tzv. luxusní časopisy tištěné na křídovém papíře.
KOŽENÉ ZBOŽÍ A KOŽEŠINY Pokud je použitelné tak kontejner na textil. Jinak směsný odpad.
KVĚTINÁČE PLASTOVÉ Žlutý kontejner na plast. Stejně tak truhlíky a podobné. Ideálně nejprve zbavit obsahu.

L

LEDNICE A MRAZÁKY Sběrný dvůr nebo v rámci zpětného odběru. 
LÉKY A LÉČIVA Do lékáren. Nesplachovat do WC. Obaly od léků podle materiálu. 
LEPENKA PAPÍROVÁ Modrý kontejner na papír. Netřeba zbavovat izolep nebo kovových svorek. Krabice rozšlápnout nebo rozřezat.
LEPIDLA Ideálně do kontejnerů na nebezpečný odpad. Jinak odpad směsný.
LINOLEUM Sběrný dvůr. Nepálit! Ne do kontejnerů na plast!

M

MAGNETOFONOVÉ KAZETY A CÍVKY Směsný odpad.
MOLITAN Sběrný dvůr, směsný odpad.
MATRACE Sběrný dvůr.
MIKROTEN Žlutý kontejner na plast.
MÍČE Směsný odpad.
MOBILNÍ TELEFON Kontejner na drobný elektroodpad, u operátora nebo prodejce, popř. různá charita.
MONITORY Sběrný dvůr, u prodejce v rámci zpětného odběru.

N

NÁBYTEK Sběrný dvůr.
NÁPOJOVÉ KARTONY (TERTRAPACKY) Oranžový kontejner.
NEREZ Sběrný dvůr, menší předměty kontejnery na drobný kovový odpad.
NOVODUR Sběrný dvůr nebo směsný odpad. Nikdy ne do žlutých kontejnerů na plasty!
NOVOPLAST Sběrný dvůr nebo směsný odpad. Nikdy do žlutých kontejnerů na plast!

O

OBÁLKY Obyčejné i bublinkové do kontejneru na papír. Netřeba z nich cokoli odstraňovat.
OBUV je možno vhazovat do kontejnerů na použitý textil. Jen takovou, která je ještě použitelná. Jinak směsný odpad.
OLEJE MOTOROVÉ U benzinových stanic, sběrný dvůr. 
OCEL Sběrný dvůr.

P

PAPÍR Modrý kontejner.
PAPÍROVÉ KAPESNÍKY, UTĚRKY Směsný odpad. Pokud nejsou chemicky ošetřené, možno kompostovat nebo hnědá bio popelnice.
PILINY V malém množství lze čisté piliny kompostovat nebo dát do kontejnerů na bioodpad. Jinak směsný odpad. 
PLAST Žlutý kontejner na plasty (mimo PVC). Popř. sběrný dvůr. Z PET lahví odstraňte PVC etikety.
PLATA PAPÍROVÁ OD VAJEC Vyberte si: modrý kontejner na papír, směsný odpad, kontejner na bioodpad nebo kompost.