Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace

Reklamní tabule

Nařízení města Český Brod č. 1/2009 Rada města Český Brod dne 4.3.2009 schválila v souladu s § 35, odst. 2) zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů toto nařízení města – pravidla pro umísťování reklamních poutačů v územním obvodu města Český Brod.

1) Reklamní poutač je reklamní, propagační a informační zařízení, převážně ve formě barevné   plochy nebo jiných podobných zařízení, které se mohou umístit:

a) na pozemku komunikace: na chodníku, na zelených pasech, silničních příkopech a přídlažbě místní komunikace a na silničním pozemku silnic II. a III. třídy,

b) na jiných pozemcích:   v zahradách a parcích a na pozemcích (pole) v ochranných pásmech silnic II. a III. třídy,

c) na stavbách: na sloupech nadzemních sítí (veřejného osvětlení, sloupech RZ), na oplocení staveb a jsou viditelná z veřejných prostorů (z vozovek komunikací, chodníků, parků, mostů a pod.)

Reklamní poutač svým barevným provedením, tvarem a grafikou, popř. světelným        zdrojem,   nesmí imitovat dopravní značky nebo dopravní zařízení.

2) O zřízení a instalaci reklamního poutače musí zřizovatel písemně požádat příslušný   odbor či organizaci města a nebo mít souhlas vlastníka pozemku nebo stavby, na který poutač bude umístěn:

a) zpoplatněné povolení na zřízení reklamního poutače, umístěného na pozemku komunikace – podle bodu 1a   (dále jen komunikace) a 1b (dále jen pozemky v ochranném pásmu silnic), vydá na žádost zřizovatele odbor dopravy Města Český Brod (dále jen odbor dopravy), nám. Arnošta z Pardubic 56,

b) souhlas vlastníka s umístěním reklamního poutače na jiném pozemku podle            bodu 1b (v zahradách a parcích), vydá na žádost zřizovatele vlastník pozemku, u pozemků ve vlastnictví města odbor správy majetku města Český Brod (dále jen OSMM), Husovo nám.70. Souhlas vlastníka je podmíněn souhlasem orgánu Policie ČR s konkrétním umístěním poutačem,

c) souhlas vlastníka s umístěním reklamního poutače na stavbě, podle bodu 1c, na sloupech veřejného osvětlení (dále jen VO), sloupech elektrického vedení (dále jen RZ),   a na oplocení, vydá na žádost zřizovatele vlastník stavby, u staveb ve vlastnictví města to jsou Technické služby Český Brod, Palackého ul. 339 (dále jen TS).

3) U všech reklamních poutačů o velikosti větší než 0,6 m2, musí žadatel ohlásit jejich zřízení   stavebnímu odboru MÚ Český Brod, Husovo nám 70, (dále jen stavební úřad).

4) Reklamní poutače, které mají být instalovány na území městské památkové zóny, podléhají souhlasu orgánu ochrany památek stavebního úřadu, o který si zřizovatel poutače musí požádat. V prostorech Husova náměstí a náměstí Arnošta z Pardubic je zakázána instalace poutačů umístěných na sloupech VO a RZ.

5) Pro reklamní poutače umísťované na sloupech VO a RZ, je stanoven jednotný rozměr tabule poutače:

-        obdélník, umístěný na výšku o rozměrech 0,5 x 0,8 m,
-        upevnění - 2x ocelovou   páskou,
-        text o min. výšce písma 5 cm,
-        umístění s podchozí výškou   2,1 m.

Žádné jiné tvarově a rozměrově odlišné reklamní poutače nebudou povoleny.    

6) Zřízení reklamního poutače je vždy povoleno na dobu určitou, max. na 5 let. Po       určenou dobu je stanovena povinnost zřizovateli zajistit řádnou údržbu a aktualizaci údajů na poutači.

7) Umístění reklamního poutače je zpoplatněno následujícím způsobem:

a) Užívání veřejného prostranství na umístění reklamního poutače je zpoplatněno místním poplatkem, který je stanoven obecně závaznou vyhláškou města č.10/2005 o místních poplatcích. Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, místní poplatek vyměřuje finanční odbor Města Český Brod, Husovo nám. 70. Příslušným dokladem, který žadatel předkládá k vyměření místního poplatku, je jednak povolení odboru dopravy a nebo písemný souhlas vlastníka s umístěním reklamního poutače,

b) Poplatek za umístění poutače na sloupech VO a RZ ve vlastnictví města bude vyměřen dle kalkulace TS Český Brod. Příjemcem poplatku jsou TS Český Brod.

8) Kontrolu reklamních poutačů provádějí strážníci Městské policie Český Brod a pověření zaměstnanci TS Český Brod průběžně na základě centrální evidence. V případě zjištěného nepovoleného a nezpoplatněného umístění a provozování reklamního poutače vyzvou zřizovatele nepovoleného poutače k jeho odstranění a vyrozumí příslušný odbor města včetně finančního odboru MÚ. Se zřizovatelem může být následně zavedeno správní řízení na uložení sankčního opatření, stanoveného příslušným právním předpisem.

9) Pokud zřizovatel na výzvu nebude reagovat, odstraní poutač TS Český Brod a to na   náklady zřizovatele poutače. Odstraněné poutače budou TS uchovávat po dobu jednoho roku.

10) Evidence povolení a vydaných souhlasů ke zřízení reklamních poutačů, uhrazených místních poplatků za užívání veřejného prostranství, bude vedena na příslušných odborech města Český Brod a na TS Český Brod. Evidence budou zpřístupněny vždy na vyžádání.

11) Centrální evidence povolených reklamních poutačů, bude vedena TS Český Brod na základě písemných podkladů uvedených v bodě 11), předávaných průběžně příslušnými odbory města Český Brod.

12) Schválením tohoto nařízení pozbývají platnosti pravidla pro umísťování reklamních poutačů v územním obvodu města Český Brod schválená Radou města dne 7.4.2005.
        
  

Obecně závazná vyhláška č. 10/2005 - o místních poplatcích


Zastupitelstvo města Český Brod vydalo dne 7.12.2005 podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., O místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.

Oddíl I

Základní ustanovení


Článek 1

Určení poplatku

1. Město Český Brod vybírá tyto místní poplatky:
a. poplatek ze psů,
b. poplatek za užívání veřejného prostranství,
c. poplatek ze vstupného,
d. poplatek z ubytovací kapacity.
2. Výkon správy těchto poplatků provádí Městský úřad Český Brod (dále jen správce poplatku).
3. Pro účel této vyhlášky je území města rozděleno do tří zón:

zóna I.- Husovo náměstí, Náměstí Arnošta z Pardubic, ulice Krále Jiřího (od křižovatky s ulicí Zborovskou až po Husovo náměstí), ulice Zborovská, Prokopa Velikého, Palackého a Suvorovova včetně parku Husovo nám.,parku Jungmannova ul, parku Klučovská ul.

zóna II.- ulice Žižkova, Žitomířská, Jana Kouly, Bylanská  Liblice, Školní Liblice

zóna III.- ostatní ulice a komunikace v územním obvodu města :

28.října, 5.května, Bedřicha Smetany, Bezručova, Boženy Němcové, Bulharská, Cukrovarská, Františka Macháčka, Fugnerova, Havlíčkova, Hřbitovní, Chouranice, Jana Koziny, Jatecká, Jeronýmova, Jiřího Wolkera, Jugoslávská, Jungmannova, K Dolánkám, K Vysílači, Ke Spravedlnosti, Klučovská, Kolárova, Komenského, Kounická, Lázeňská, Lstibořská, Lužická, Marie Majerové, Maroldova, Masarykova, Mikoláše Alše, Miškovského, Moravská, Mozartova, Na Bělidle Na Cihelně, Na Křemínku, Na Parcelách, Na Prutě, Na vanderkách, Na Vyhlídce, Nábřežní, Nouzov, Nová, Palackého, Pod Hájem, Pod Malým vrchem, Pod Velkým vrchem, Podskalí, Polomská, Prokopa Velikého, Přistoupimská, Roháčova, Rokycanova, Ruská, Sadová, Slezská, Slovenská, Sokolovská, Sokolská, Sportovní Čes.Brod, Sportovní Liblice, Stezka B.Jedličky Brodského, Svatopluka Čecha, Šafaříkova, Štolmířská, Tovární, Trstenická, Tuchorazská, Tůmov, Tyršova, Chobotě, Ve Staré vsi, Vítězná, Za Drahou,Za Drahou Liblice, Za Nemocnicí, Za Pilou, Za Svitavou, Zahrady, Zárubova, Želivského.

Oddíl II

Poplatek ze psů


Článek 2

Předmět poplatku

Poplatku podléhají psi starší třech měsíců.

Článek 3

Poplatník

Poplatek platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt či sídlo na území města Český Brod.

Článek 4

Oznamovací povinnost

1.   Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů nabytí psa do držení. Po dovršení stáří psa třech měsíců je poplatník povinen podat přiznání k poplatku a poplatek zaplatit podle článku 9.

2.   Povinnost oznámit nabytí psa do držení má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.

3.   Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození do 15 dnů od jejího vzniku.

4.   Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, datum narození nebo IČO.

Článek 5

Identifikace psů

1.   Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen.

2.   Tato známka je nepřenosná na jiného psa i kdyby šlo o psa téhož držitele.

3.   Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 15 dnů.

Článek 6

Sazby poplatku

Poplatek ze psa činí ročně:

a.   za prvního psa v rodinném domě 250 Kč, v domech ostatních 500 Kč,

b.   za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě 375 Kč, v domech ostatních 750 Kč,

c.   za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního nebo vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu 120,- Kč,

d.  za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v   písm. c) 180,- Kč,

e.   za prvního psa držitele v místní části Liblice, Štolmíř a Zahrady 100,- Kč,

f.    za druhého a každého dalšího psa držitele v místní části Liblice, Štolmíř a Zahrady 150,- Kč.

Článek 7

Osvobození

1.   Poplatek neplatí držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního předpisu.

2.   Od poplatku jsou osvobozeny osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob.

3.   Poplatek neplatí osoby provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy.

4.   Od poplatku jsou osvobozeny osoby, jimž stanoví povinnost používat psa zvláštní předpis.

5.   Poplatek se neplatí ze psů patřících Městu Český Brod.

6.   Poplatek se neplatí ze psů, které si majitel osvojil z útulku zvířat.

7.   Ze zvláštních důvodů, zejména obecního zájmu a v některých sociálních případech, může správce poplatku na žádost vlastníka přiznat osvobození od poplatku nebo přiznat slevu.

8.   Poplatník je povinen správci poplatku prokázat vždy do 15. ledna příslušného kalendářního roku, že důvod osvobození trvá.

9.   Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Článek 8

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1.   Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby.

2.   Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku nejdéle do 15 dnů oznámit.

Článek 9

Splatnost poplatku

1. Poplatek je splatný:

a.   nečiní-li více než 250,- Kč ročně, nejpozději do 30. 6. každého roku,

b.   činí-li více než 250,- Kč ročně, ve 2 stejných splátkách, 1. splátka do 30. 6. a 2. splátka

      do 30. 9. každého kalendářního roku.

2.   I při vyšší částce než 250,- Kč lze poplatek zaplatit najednou, a to v termínu určeném pro jednorázovou splátku.


Oddíl III

Poplatek za užívání veřejného prostranství


Článek 10

Předmět poplatku

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Článek 11

Veřejné prostranství

1.   Za veřejná prostranství se považují náměstí, silnice, místní komunikace, veřejné účelové komunikace, tržní místa, podchody, nadchody, loubí, průchody, veřejná zeleň a další bez omezení veřejně přístupná místa v majetku města.

2.   Pro potřeby této vyhlášky se dělí do 3 zón – I., II., III., tak jak je uvedeno v Základním ustanovení.

Článek 12

Poplatník

1.   Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v článku 10.

2.   Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoli z  nich.

Článek 13

Oznamovací povinnost

1.   Poplatník je povinen písemně oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství pro účely prodeje zboží nebo poskytování služeb nejpozději 3 dny před započetím jeho užívání. V případě užívání pozemní komunikace, oznámení doložit povolením odboru dopravy MěÚ na zvláštní užívání komunikace.

2.   V ostatních případech užívání veřejného prostranství mimo prodejce na tržním místě, uvedených v článku 10, je poplatník povinen písemně oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději 7 dní před započetím jeho užívání. V případě užívání na dobu kratší než 3 dny je nutno splnit tuto povinnost před započetím jeho užívání.

3.   Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, datum narození nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

4.   Prodejce na tržním místě může oznámit všechny skutečnosti uvedené v bodě 3. správci poplatku až v den prodeje společně s platbou poplatku.

Článek 14

Sazby poplatku

1.   Za užívání veřejného prostranství ( komunikace,chodníky) činí poplatek:

a.   umisťování,skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací (např. za umístění dočasné stavby, skládky materiálu nebo suti) za každý i započatý m2 a den 5,- Kč,

b.   umisťování,skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací ( stavební lešení ) prvních šest týdnů 0,- Kč dále, za každý i započatý m2 a týden 5,- Kč.

2.   Za vyhrazená parkovací místa pro vozidla fyzických a právnických osob činí roční poplatek dle tabulky:

  Druh vozidla/zóny
   

Zóna I.
   

Zóna II.
   

Zóna III.

Osobní automobil
   

5.000,- Kč/rok
   

1.000,- Kč/rok
   

500,- Kč/rok

Ostatní vozidla
   

 
   

3.000,- Kč/rok
   

1000,- Kč/rok

3.   U posvícení, prodejních trhů a podobných mimořádných akcí, kde je prodej povolen na celém Husově náměstí případně i na náměstí Arnošta z Pardubic, se poplatek stanoví buď paušální částkou ve výši 80 000,- Kč za týden, nebo2,50 Kč za každý i započatý den a m2 . Při samostatném prodeji ze zařízení pro poskytování prodeje a služeb( pultu, stolku nebo stánku) činí poplatek 50,- Kč za každý i započatý den  a  m2.

4.   Reklamní zařízení jsou zpoplatněna:

1 . Za zvláštní užívání veřejného prostranství činí poplatek: a. 10 ,- Kč za každý i započatý m 2 za každý i započatý den

b. při užívání veřejného prostranství delším než 1 týden je stanovena týdenní paušální sazba

ve výši 20,- Kč za každý i započatý m 2 a za každý i započatý další týden.

5.   Při prodeji nebo poskytování služeb na veřejném prostranství k tomu určeném jímž jsou především tržní místovyhrazené na Husově náměstí „u zrcadla“ a na parkovišti v Suvorovově ulici činí poplatek:

a.   při prodeji ze zařízení pro poskytování prodeje a služeb( automobilu nebo vleku)  50,- Kč za každý i započatým2  a den z prodejní plochy.

b.   u jednorázových prodejních akcí ze zařízení pro poskytování prodeje a služeb( pultu, stolku, stánku) umístěných na tržním místě za každý i započatý m2 a den 20,- Kč,

c.   u umístěných  zařízení pro poskytování prodeje a služeb

          v zóně I. - 100,- Kč za každý i započatý m2 a den,

          v zóně II. a III. - 50,- Kč za každý i započatý m2 a den.

6.   Za užívání veřejných prostranství ke kulturním, sportovním aj. zábavným účelům včetně tvorby televizních a filmových děl a jejich propagaci za každý i započatý m2 činí poplatek 5,- Kč/den.

7.   Skládka je zpoplatněna za každý i započatý m2 a den 10,- Kč.

Článek 15

Osvobození

1.   Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

2.   Poplatku  nepodléhá vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené.

3.   Od poplatku jsou osvobozeny akce pořádané městem a jím zřízenými organizacemi.

4.   Při použití prostranství po dobu kratší než bylo původně sjednáno a zaplaceno lze na žádost poplatníka snížit původní částku o poměrnou část poplatku.

Článek 16

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1.   Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v článku 1. až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

Článek 17

Splatnost poplatku

1.   Poplatek je splatný při užívání prostranství po dobu kratší 14 dnů nejpozději před započetím užívání veřejného prostranství.

2.   Při užívání prostranství po dobu delší 14 dnů je možné poplatek rozdělit v jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná nejpozději v   den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a zbývající splátka do poloviny předpokládané doby užívání, nejpozději však do 30. listopadu příslušného kalendářního roku.

3.   Poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný první den v   příslušném týdnu nebo měsíci.

4.   Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 31. ledna příslušného kalendářního roku.

 

Oddíl IV

Poplatek ze vstupného


Článek 18

Předmět poplatku

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

Článek 19

Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.

Článek 20

Oznamovací povinnost

1.   Poplatník je povinen oznámit konání veřejné produkce nejpozději 10 dní před jejím zahájením na finančním odboru Městského úřadu. U trvalých a opakujících se veřejných produkcí může poplatník splnit oznamovací povinnost jednorázovým hromadným oznámením, a to až na období jednoho roku. Hromadné oznámení je třeba podat před zahájením první veřejné produkce. Poplatník je povinen splnit oznamovací povinnost i pro veřejné produkce, které jsou od poplatku osvobozeny. V oznámení je poplatník povinen uvést své základní identifikační údaje, název a obsahové zaměření veřejné produkce, místo a čas jejího konání.

Článek 21

Sazby poplatků

Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí:

a.   5%pro taneční večery, plesy, společenské večery s tancem, koncerty a ostatní kulturní akce,

b.   10%pro prodejní a reklamní akce, diskotéky, striptýzy a pořady erotického charakteru.

Článek 22

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 7 dnů po konání akce. Správce poplatku (Městský úřad Český Brod) může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek roční paušální částkou.

Článek 23

Osvobození

1.     Od poplatku jsou osvobozeny:

a.      veřejné produkce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,

b.     veřejné produkce mající vzdělávací charakter (např. přednášky, výstavy),

c.      sportovní akce,

d.     divadelní představení,

e.      filmová představení,

f.      autorské hudební produkce,

g.     taneční kursy a kursy společenské výchovy,

h.     kulturní a společenské akce pořádané školami a předškolními zařízeními a jinými organizacemi města.

i.       kulturní a společenské akce pořádané zájmovými organizacemi, jejichž celý výtěžek je určen na provoz těchto organizací.

2.     Osvobození uvedené v předchozím odstavci se vztahuje pouze na veřejné produkce, u kterých poplatník splnil řádně svoji oznamovací povinnost podle článku 20 odst. 1.


Oddíl V

Poplatek z ubytovací kapacity


Článek 24

Předmět poplatku

Poplatku podléhají všechna využitá lůžka v zařízeních sloužících nebo určených k přechodnému ubytování za úplatu na území Města Český Brod včetně Liblic, Štolmíře a Zahrad.

Článek 25

Poplatník

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek ručí.

Článek 26

Povinnost ubytovatele

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů se řídí zvláštním právním předpisem.

Článek 27

Oznamovací povinnost

Poplatník je povinen oznámit správci poplatku poplatnou povinnost nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této vyhlášky. Vznik nové povinnosti platit poplatek z ubytovací kapacity zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu je poplatník povinen oznámit správci poplatku nejpozději tři dny před zahájením činnosti.

Článek 28

Sazba poplatku

Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 4 Kč za každé využité lůžko a den. Správce poplatku (Městský úřad Český Brod) může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek roční paušální částkou.

Článek 29

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný měsíčně nejpozději do 15. dne následujícího měsíce na základě předložené knihy hostů.

Článek 30

Osvobození

Poplatku nepodléhají tato zařízení:

ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,

ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které tato zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření,

ubytovací kapacita ve zdravotnických zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,

ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.


Oddíl VI

Ustanovení společná a závěrečná


Článek 31

Sankce

1.   Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 

    O dalším řízení při vymáhání poplatků platí zvláštní předpis.

2.   Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění.

Článek 32

Promlčecí lhůta

1.   Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou (oznamovací) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková (oznamovací) povinnost vznikla.

2.   Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla

Článek 33

Zmírnění poplatku

Správce poplatku (Městský úřad Český Brod) může na žádost poplatníka z důvodů zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky či jejich příslušenství snížit nebo prominout.

Článek 34

Zrušovací ustanovení

Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška o místních poplatcích  č. 3/2004.

Článek 35

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15.dnem  po dni vyvěšení.

V Českém Brodě dne 7.12.2005

Jaromír Fischer v. r. -  starosta města

Bc. Jakub Nekolný v. r. - místostarosta města

Vyvěšeno na úřední desce dne: 7.12.2005

Sejmuto z úřední desky dne: 23.12.2005