Sběrné místo odpadů -Sběrný dvůr

 

Sběrný dvůr uzavřen od 19.12.2023 do 1.1.2024. Otevřeno bude od 2.1.2024.

Sběrný dvůr se nachází v obci Liblice v Průmyslové ulici- Areál čističky odpadních vod. (příjezdová cesta vede kolem areálu Isoveru, sběrný dvůr se nachází na jejím konci)

Provozní doba sběrného dvora:

Út: 14:00 – 18:00, St, Pá: 13:00 – 17:00, So: 8:00 – 16:00.
Poslední zákazník je odbaven 10 minut před koncem provozní doby. V době státních svátků je sběrný dvůr uzavřen.

Po otevření sběrného dvora v Liblicích je i nadále zachováno sběrné místo v ulici Palackého 339, ovšem v omezeném rozsahu. Bude sloužit především důchodcům a zdravotně znevýhodněným lidem, kteří by měli problém dopravovat odpad do Liblic.V Palackého ulici v areálu TS uložíte pouze omezený druh odpadu. Otevřeno je zde každý den od pondělí do pátku mimo víkendů a svátků a to v době od 06.00 hod-14.30 hodin. V případě dotazů se stačí zeptat v přízemí budovy TS Český Brod. 

Provozní doba sběrného místa: Palackého 339

Pondělí - pátek 06.00-11:00 a 12:00-14.30

Do sběrného místa bude přijímáno pouze malé množství odpadů a i jejich povaha se bude postupně měnit (zrušení skladu nebezpečného odpadu, elektroodpadu apod.)

V žádném případě není možné vozit do sběrného místa odpad automobilem. Jakékoliv větší množství odpadu se bude předávat do nového sběrného dvora v Liblicích, jehož provozní doba bude ve dnech otevření sběrného místa shodná.

V Palackého ulici 339 můžete uložit v omezeném množství:

-hadry, šatstvo, oblečení, boty svázané tkaničkou- do žlutého kontejneru vpravo u vchodu

 -bioodpad, plasty, papír, sklo, elektromateriál do připravené klece včetně TV, radií, ale mimo ledniček, praček, bojlerů, myček

-plechovky, fritovací oleje v plastových lahvích

-zářivky, žárovky

ostatní materiál patří do sběrného dvora v Liblicích 

Odpovědná osoba:

 Marcela Dubová mob. 734 443 736, e-mail: marcela.dubova@tsceskybrod.cz

Mapa:

 Palackého ulice 339Informace pro občany:


1. Na sběrný dvůr patří pouze vytříděné složky odpadů

 • Manipulace s nevytříděnými odpady je velmi těžká práce, nutné třídit již v domácnostech;
 • není v silách obsluhy dvora dodatečně třídit odpady;
 • tříděný odpad s nevytříděnými zbytky odpadu je dle zákona považován za nevytříděný odpad a na skládce se za něj platí více, což může vést ke zdražení ročního poplatku za odpady, jelikož tento odpad hradí město Český Brod - tudíž všichni občané.

2. Způsob uložení odpadu ve sběrném dvoře

 • Odpad musí být roztříděn na jednotlivé komodity do připravených kontejnerů-nábytek, skříně, skříňky musí být demontovány na jednotlivá prkna-zasklená okna musí být přijímána vysklená (zvlášť sklo, dřevěné rámy).

3. Nebezpečný odpad

 • Barvy, chemikálie, detergenty, oleje,… se odkládají ve vyhrazeném prostoru do nádob k tomu určených;
 • zbytky ostatního odpadu znečištěné nebezpečnými látkami jsou též považovány za nebezpečný odpad;
 • do sběrného dvora není přijímána asfaltová lepenka, odpady s obsahem asbestu je možno přijmout pouze v malém množství (balík, pytel). Tento odpad je přijímán pouze v utěsněných a neprodyšných obalech s nápisy upozorňujícími na obsah asbestu. Zabalení odpadu je povinností původce odpadu a je podmínkou pro přijetí do zařízení. Větší množství tohoto odpadu lze uložit na skládkách v Benátkách nad Jizerou nebo Žďánicích;
 • do zařízení není možné přijmout části rozebraných vozidel, sedačky, autovlaky, plastové části vozidel- možnost uložení na vrakovištích Středočeského kraje nebo po domluvě s hasiči v Českém Brodě.

4. Elektroodpad

 • Televize, ledničky, monitory, mikrovlnky,... se odkládá do vyhrazených velkoobjemových kontejnerů dle pokynů pracovníků sběrného dvora.

5. Stavební suť není odpadem z domácností

 • Na sběrný dvůr lze odložit pouze 0,5 m2 stavební suti od jednoho dodavatele;
 • Technické služby provozují likvidaci stavebního odpadu jako placenou službu.

6. Na sběrný dvůr patří jen vytříděný odpad z vlastní domácnosti

 • Nevozte na sběrný dvůr vytříděné odpady od jiných osob, porušujete zákon a zatěžujete systém nakládání s odpady v obci;
 • nošením cizích vytříděných odpadů obci neušetříte, šetříme vytříděním vlastních odpadů, kdy snížíme množství odpadů, který se odváží na skládku a tím se méně platí.

7. Ze sběrného dvora nelze odnášet žádné věci

 • Porušuje tím zákon občan i obec, zaměstnanec na sběrném dvoře může být za poskytnutí věcí postihován. Obec může být za porušení zákona též pokutována.

8. Dodržujte pokyny obsluhy sběrného dvora

 • dodržujte doporučení a pokyny obsluhy sběrného dvora, provoz je určen provozním řádem sběrného dvora;
 • Zákazníci jsou do sběrného dvora přijímáni po jednom. V rámci urychlení proto přivážejte váš odpad vytříděný. Pořadí určuje obsluha a v případě, že přivezete směs odpadů a dvůr bude vytížen, vás do zařízení vpustí až po zákaznících jejichž odpad je separovaný;
 • o pravidlech na sběrném dvoře nediskutujte s obsluhou, jedná se o zaměstnance, kteří si plní své povinnosti;
 • při příchodu na sběrný dvůr jste povinni nahlásit své jméno a bydliště, v případě výzvy obsluhy sběrného dvora se prokažte občanským průkazem;
 • odpad do určených prostor ukládejte jednotlivě, aby obsluha měla přehled o přinesených odpadech;
 • před uložením odpadu je obsluha povinna zkontrolovat obsah pytlů a přivezeného odpadu;
 • v případě, že odpad nebude řádně vytříděn, může obsluha příjem odpadu odmítnout;
 • udržujte na sběrném dvoře pořádek;
 • pomoc při vykládání odpadu pracovníkem sběrného místa - pracovník sběrného dvora není povinen pomáhat při vykládání odpadu (záleží na jeho uvážení), je však povinen dohlížet, aby občan uložil odpad na určené místo;
 • v případě připomínek se obraťte na Technické služby Český Brod, v případě, že váš návrh nebude odporovat zákonu o odpadech a přispěje ke zlepšení nakládání s odpady, bude v systému využit.
na sběrnů dvůr nepatří eternit, azbestové výrovky (Benátky nad Jizerou)